KAS-DER TÜZÜĞÜMADDE - 1 Derneğin Adı ve Merkezi

a-Derneğin Adı: KAS-DER Kastamonulular Dayanışma Derneği’dir.
b-Derneğin Merkezi: İstanbul’dur.
c-Derneğin Adresi : Darülaceze Caddesi Ekşi oğlu iş merkezi No.9/10 Okmeydanı/Kağıthane/İstanbul

MADDE - 2 Derneğin Amacı

Kastamonulular’ın, Kastamonu’da eğitim görenlerin, Kastamonu’da görev yapanların ve Kastamonu’yu sevenlerin tanışmalarını, yardımlaşmalarını, dayanışmalarını temin etmek; eğitimlerine destek olmak; Kastamonu’muzun tarihi, kültürel, folklorik özelliklerini, turistik yörelerini gerek hemşerilerimize, gerek ülkemiz, gerekse de dünya insanlarına tanıtmak; Tarımsal, sınai ve ticari konularda gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Doğal afetlere uğrayanlara yardımcı olmak, Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeler ile Türkiye arasında diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla üye ve aday ülkeler temsilcilikleriyle derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve müşterek çalışmalar yapmaktır.

MADDE - 3 Amacın Gerçekleştirilmesi için Uygulanacak Çalışma Programı

a-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlar.
b-Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder; dokümantasyon merkezi oluşturur, kütüphane kurar.
c-Kurslar, seminerler, konferanslar ve paneller düzenler.
d- Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda broşür, Gazete , dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar bastırır, dağıtır.
e-Üyelerinin yararlanmaları için lokal, sosyal ve kültürel tesisler açar, işletir veya işlettirir.
f-Dernek bünyesinde folklor, solo ve koro müzik gurupları ile spor kulüpleri kurar faaliyetlerini yürütür.
g-Ülkemizin ve Kastamonu’nun kalkınması için işadamları esnaf ve zanaatkarlar ile iş birliği,bürokratlarla bilgi alış verişi yaparak insanlarımızın yararına olan yatırımların Kastamonu’ ya yapılmasını sağlar.
h-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan menkul, gayrimenkul mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir gerekirse gayrimenkullar üzerinde ayni hak tesis eder. Bu konularda her türlü ayni ve nakdi bağışları kabul eder.
ı- Okullar, öğrenci yurtları ve sosyal tesisler yapar, yaptırır, işletir, işlettirir.
j- İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verebilir.Kimsesiz çocuklara, dul ve yetimlere yardımda bulunabilir. Eğitim kurumlarına, Aş Evlerine, huzur evlerine ve sosyal amaçlı Kurum ve Kuruluşlara sosyal ve ekonomik katkıda bulunabilir.
k-Kastamonu’muzun tarihi, kültürel, folklorik özelliklerini, turistik yörelerini gerek hemşerilerimize, gerek ülkemiz, gerekse de dünya insanlarına tanıtmak ve Kastamonu sevgisini geliştirmek amacıyla her türlü akademik çalışmalar yapar ve turistik geziler düzenler.
l-Doğal afetlere uğrayanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.Felaket anında toplanmak üzere Arama Kurtarma ekipleri organizasyonu yapar.Gerekirse düzenli eğitim gören Arama Kurtarma ekibi kurar.
m-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyonlara ve konfederasyonlara katılır.

MADDE - 4 Derneğe Üye Olma

a- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Üye olacak kişinin yazılı müracaatı yönetim kurulunca görüşülerek 30 gün içinde isteğin kabul reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
b-Dernek kurucu üyeleri, kuruluştan itibaren Genel Merkez Yönetim Kurulu başkan ve üyeliği yapmış olanlar genel merkez üyesidir.Bunlar şube üyesi olamaz.Şube üyesi iseler üyelikleri düşer. Genel Merkez Yönetim Kuruluna yeni seçilen üyelerin şube üyesi iseler seçim tarihinden itibaren şube üyelik kayıtları düşerek genel merkez üyesi olurlar.
c-Dernek üyeliği sadece şubeler tarafından yapılır
d-Üyelik müracaatı şubelere yapıldığı gibi üyeliğe kabul işlemleri de şube yönetim kurullarınca yapılır. Üyeliğe kabul için Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile Karar alır. Sonuç en çok 30 gün içinde bir yazı ile genel merkez yönetim kuruluna bildirilir. Şubeler yeni kayıt olan üyelerin üyelik formlarını biriktirerek birer suretini bir listeyle birlikte en geç üç aylık dönemlerde genel merkeze vermekle yükümlüdür.

MADDE - 5 Üyelikten çıkma ve çıkarılma

A Üyelikten Çıkma
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve kalmaya zorlanamaz, her üye istifa etme hakkına sahiptir. Üyelikten çıkma işlemleri şube yönetim kurullarınca yapılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Yönetim Kurulu sonucu en çok 30 gün içinde bir yazı ile genel merkez yönetim kuruluna bildirilir. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
B Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeleri; dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunduklarında, verilen görevden sürekli kaçtıklarında, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını 6 ay içinde ödemediklerinde, dernek organlarınca verilen kararlara uymadıklarında ve genel hükümlere göre üye olma şartlarını kaybettiklerinde, bunlardan herhangi birinin tespiti durumunda kayıtlı oldukları şube yönetim kurullarınca üyelikten çıkarılırlar.
Genel merkez üyeleri hakkındaki kararlar genel merkez yönetim kuruluna aittir. Genel merkez üyelerinin aidatları bizzat Genel Merkez muhasibince alınır.

MADDE - 6 Derneğin Organları

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Başkanlar Kurulu
Denetleme Kurulu
Disiplin Kurulu
Danışma Kurulu

MADDE - 7 Genel Kurulun Toplanması

A-Genel Kurulun Olağan Toplantısı ve Genel Kurul Delegeleri
Genel Kurulu Toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.Genel Kurul; dernek üyelerinden, aidat borcunu ödemek suretiyle genel kurula katılma hakkına haiz olan sürekli delegeler ile seçilmiş delegelerden oluşur.
Sürekli Delegeler : Dernek kurucu üyeleri,kuruluştan şubeler açılana kadar derneğe üye olan dernek üyeleri,dernekte kuruluştan itibaren görev yapan yönetim kurulu üyeleri,şubeler açıldıktan sonra görev yapan merkez yönetim kurulu üyeleri ile Genel Kurul öncesi yönetimde bulunan şube yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
Seçilmiş Delegeler : Aidat borcunu ödemek ve Genel Kuruldan en geç 3 ay önce şubeye üye olup üyelik formları Dernek Genel Merkezine verilmiş olmak şartıyla şube genel kuruluna katılan üyeler arasından seçilir.Seçimler şube yönetim ve denetleme kurulları ile birlikte yapılır.Seçilecek delege sayısı Şube Genel Kuruluna katılma hakkına haiz olan üyelerin % 10 unundan fazla olamaz.
B-Genel Kurulun Olağanüstü toplanması
Genel Kurul yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 nin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi üç delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE - 8 Genel Kurulun Toplanma Süresi

Genel kurul üç yılda bir mayıs ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Şube genel kurulları dernek genel merkezinin denetiminde ve belirleyeceği programa göre üç yılda bir 20.Ocak- 20.Mart tarihleri arasında olağan olarak toplanır. Şubeler altmış günlük bu süre içinde genel kurullarını yapmak zorundadır.
Olağan ve olağanüstü toplantılarda yalnız gündemdeki konular karara bağlanır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az on da biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

MADDE - 9 Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE - 10 Genel Kurulun Toplantı Yeri ve Toplantı Usulü

Genel Kurul Toplantıları; Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE - 11 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

a-Dernek organlarının seçilmesi,
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, üyelik aidat miktarının belirlenmesi,
e-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
f- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
g-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, bağış kabul edilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
ı-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit etmek, icrası konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
j-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
k-Derneğin şubelerinin açılması ve kapatılması yasaya ve tüzüğe aykırı davranan şube yönetimlerinin görevden alınması,yerine atama yapılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
l-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
m-Derneğin vakıf kurması,
n-Derneğin fesih edilmesi,
o-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
p-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
r-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE - 12 Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Merkez Genel Kurulu’na katılmaya haiz her delegenin bir oy hakkı vardır. Yönetim, Denetim, Disiplin ve Danışma kurulları seçimi gizli oy açık tasnif yöntemi ve salt çoğunluk nisabıyla, Tüzük değişikliği ve gayrimenkul satımı konularında karar alımı açık oylama ve 2/3 nisabıyla, Bunların dışındaki konularda ise açık oylama ve salt çoğunluk nisabıyla karar alınır.
Şube Genel Kurulu’na katılmaya haiz her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim, Denetim kurulları ile Genel Merkez Genel Kurulu delegelerinin seçimi gizli oy açık tasnif yöntemi ve salt çoğunluk nisabıyla, Bunların dışındaki konularda ise açık oylama ve salt çoğunluk nisabıyla karar alınır.

MADDE - 13 Merkez Yönetim Kurulu

a- Merkez Yönetim Kurulu Derneğin Yürütme Organıdır.
b- Merkez Yönetim Kurulu 15 Asıl 15 Yedek Üye olmak üzere üç yıllığına Dernek Genel Kurulunca Üyeler arasından seçilir.
c- Şube Yönetim Kurulu 11 Asıl 11 Yedek üye olmak üzere üç yıllığına Şube Genel Kurulunca Şube Üyeleri arasından seçilir.

MADDE - 14 Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri

a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
b-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
d-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek, gerektiğinde derneğin haklarını aramak üzere avukat tutmak .
e-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlar, Genel merkez yönetim kurulu şube yönetim kurulunun çalışmalarını yakından takip etmekle yükümlüdür. Genel merkez çalışma programına uymayan en az 30 günlük olağan toplantılarını yapmayan, çalışma programlarını genel merkeze vermeyen, genel merkezle uyum içinde çalışmayan yazılı üç ikaza rağmen tutumunda ısrar eden kuruluş amacı dışında hareket eden şube yönetim kurulunu, Merkez Yönetim Kurulu sayısının en az 2/3 nisabıyla karar alarak görevden alır. Şube yönetiminin genel merkezce görevden alınması durumunda genel merkezce o şube üyelerinden beş kişilik geçici yönetim kurulu ataması yapılır ve 3 ay içinde şube genel merkez gözetiminde seçime gider. Görevden alınan yönetim kurulu üyeleri ilk seçimlerde yeniden seçilemezler Şube başkanı başkanlar kurulunun üyesidir.Bu kurul ayda bir olağan olarak toplanır. Genel merkezin çağrısı ile birden çok olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Olağan veya olağan üstü üç toplantıya mazeretsiz üst üste katılmayan şube başkanı genel merkezce iki kez yazılı olarak uyarılır, uyarılara rağmen toplantıya katılmayan, Genel Merkezle uyum içinde çalışmayan şube başkanı Genel Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınır. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu sayısının en az 2/3 nisabıyla karar alınır. Şube başkanının görevden alınması durumunda mevcut şube yönetimi içinden birini yönetim kurulu başkanını seçer. Seçim için salt çoğunluk aranır. Bu durumda eksilen bir yönetim kurulu üyesi için yedek üyeler sıra ile yönetime davet edilir ve yönetim kurulu sayısı tamamlanır. Görevden alınan şube başkanı ilk seçimlerde yeniden seçilemez.
g-Gerek görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
h-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
ı-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, j-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
k-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
l-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere tüzüğe göre yapılması gereken işler için her çeşit kararı almak ve uygulamak
m-Disiplin Kurulu’nun rapor sonuçlarını karara bağlamak, Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE - 15 Merkez Yönetim Kurulu Görev Bölümü

a- Yönetim Kurulu bir Genel Başkan, dört Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter,bir Muhasip seçer.
b- Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesine Genel Başkan vekilliği görevi verilebilir. Genel Başkanın olmadığı zamanlarda genel başkan vekili toplantıyı açar ve yönetir. Genel Başkan ve vekilinin olmadığı zamanlarda Genel Sekreter toplantıyı açıp yönetir.
c- Yönetim Kurulu; Ayda en az bir kez Dernek Merkezinde önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
d- Yönetim Kurulu toplantısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile başlar .
e- Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılarak karar alınır.
f- Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.

MADDE - 16 Yönetim Kurulu Üyeliğinden Boşalmalar

Yönetim Kurulu’ndan istifa, ölüm ve benzeri gibi boşalmalar sebebi ile yedek yönetim kurulu üyeleri ile tamamlanmasından sonra dahi üye tam sayısının yarıdan az kalması halinde, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından genel kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu şekilde Genel Kurula toplanamazsa son olağan Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin baş vurusu halinde Genel Kurul yönetim kurulu üyeleri tarafından toplantıya çağrılır. Bu şekilde dahi Genel Kurul yapılamazsa mahalli Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu yapmakla görevlendirir.

MADDE - 17 Denetleme Kurulu

a-Denetleme Kurulu Derneğin Denetleme Organıdır.
b-Denetleme Kurulu 3 Asil 3 Yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
c-Denetleme Kurulu belli olmayan zamanlarda bir yılı geçmeyen aralıklarla Yönetim Kurulunun işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler. Yönetim Kuruluna acil durumlarda eleştirilerini rapor halinde bildirir. Gerekirse Olağanüstü Genel Kurul isteminde bulunur.
d-Normal bir çalışma devresi geçmişse Genel Kurula yıllık denetim sonuçlarını bir rapor halinde sunar.

MADDE - 18 Genel kurul sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
a-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
c-Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, büyük şehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.
d-Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

e-Aynı bilgileri Şube yönetim kurulları Genel Merkeze de 30(otuz) gün içinde gönderir.

MADDE - 19 Şube kuruluşu

Dernek şube açabilir. Genel kuruldan bunun için yönetim kurulunun yetki alması gerekir. Yönetim kurulunun yetkili kılacağı en az üç kişi imzaladıkları iki adet Kuruluş Bildirimini (EK- 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
a- İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
b- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
c- Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
d- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
e- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
f- Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
g- Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

MADDE - 20 Şube Organları Görev ve Yetkileri

1- Şube seçimleri Üç yılda bir Şubat ayı içerisinde yapılır.
2-Yönetim Kurulu; 11 Asil 11 Yedek Üyeden oluşur.
3-Denetleme Kurulu; Şube Genel Kurulunca seçilen 3 Asil 3 Yedek üyeden oluşur.
4-Bu organların Görev ve Yetkileri Şube kapsamı ve çalışma alanı dâhilinde Merkez Yönetimine bağlı olarak merkez görev ve yetkilerinin aynıdır. Şubeler Genel Merkeze bağlı hak ve varlığı dernek bünyesine dâhil bölgesinde dernek amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışan bağımsız konutlu dernek iç organıdır. Şubeler; kuruluş, çalışma karar ve mali konularda Genel Merkezin karar ve denetimine tabidir. Şubelerce alınan kararların mevzuata ve tüzüğe uygunluğu Genel Merkezce denetlenebilir ve kesin karara bağlanır. Şubeler hakkında Dernekler kanunu ve Tüzük hükümleri uygulanır. Şubeler, tüm üyelerini en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Genel Kurul Toplantısına çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Ancak Şube Genel kurulunu Merkez genel kuruluna yetiştirmek zorundadır aksi disiplin suçu oluşturur.
5-Şubeler genel kurullarında yönetim, denetim kurulları ile birlikte genel merkez delegelerini seçmek zorundadır. Şubeler, üyelik aidatlarını ödemiş üyeler arasından üye tam sayısının 1/10’u kadar Genel Merkez Genel Kurul delegesi seçer. Şube yönetim kurulu asil üyeleri doğrudan Genel Merkez Genel Kurul delegesi olarak, seçilmiş delege listesinin başına yazılarak Genel Merkez Genel Kurulu tarihinden 15 gün öncesine kadar Genel Merkez’e bildirilir.
6-Şubeler yapacakları Sosyal ve Kültürel etkinliklerinin tarihlerini önceden Genel Merkeze bildirir.
7-Şubeler gelir elde etmek amacı ile tüzüğe uygun sosyal etkinlikler ve dayanışma geceleri düzenleyebilir.
8-Şube Yönetim Kurulları her ay önceden belirlenen gün ve saatte en az ayda bir defa çağrısız toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı sayısını çoğaltabilir. Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapar.
9-Şube Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkan ve üç Başkan yardımcısı, bir Sekreter, bir Mali Sekreter(muhasip) seçer. Şube Yönetimi uygun gördüğü oranda komisyonlar oluşturabilir.
10-Şubeler Genel Merkezden yetki alarak Gayri Menkul edinebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, lokal açabilir, İşletebilir. İşlettirebilir.
11-Şubeler Genel Merkezden yetki alarak gazete, dergi, bülten, broşür gibi tanıtım yayın organları çıkarabilir. Genel Merkezin çıkaracağı yayın organlarına yardımcı olurlar. Şubeler Mal varlıklarını Demirbaşlarını Genel Kuruldan 15 gün sonra Genel Merkeze bildirir.
12-Genel Merkez Yönetim Kurulu; Aşağıdaki hususlar vuku bulduğunda Şube Yönetim Kurulu üyelerini Disiplin Kuruluna sevk eder.
a-Dernek Amaç ve gayeleri dışında hareket edildiğinde ve derneği Kişisel
çıkar amaçları doğrultusunda kullanıldığında,
b-Derneği bir siyasi partinin veya birkaç kişinin amaçlarına alet edildiğinin tespitinde.
c-Şube lokalinde kumar ve benzeri yasak oyunların oynanmasının ve oynatılmasının, başkaca yüz kızartıcı hallerin tespitinde.
d-Genel merkez şube yönetim kurullarının, merkez programlarına teşkilatlarına uyulmadığının tespitinde disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulunun bu yöndeki tespit raporuna istinaden genel merkez yönetim kurulu oy çokluğuyla şube yönetimini görevden alır. Görevden alma veya ihtar yetkisi genel merkez yönetim kurulunun yetkisindedir. Görevden alınan şube yönetim kurulunun üyeleri, ilk genel kurulda yeniden seçilemezler.
e- Kas-Der Genel Merkez yönetim kurlu ile derneğin üyesi bulunduğu federasyon, konfederasyon ve diğer kuruluşların yönetim kurullarında görev alan şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin başkanlık ve üyelikleri otomatik olarak düşer. Yerine yönetim kurulunca görevlendirme yapılır.
13- Şubeler, genel merkezden yetki alarak bölgelerinde kurulacak olan birliklere katılabilir.
14- Şubeler, genel merkezden yetki alarak, derneğin kurumsal kapasitesini geliştirmek maksadıyla KOSGEB, AB Hibeleri, AB fonlarından istifade için çalışmalar yapabilir. Proje geliştirip üyelerine sunabilir. KOBİ & İşletmelerin faydalanacağı fonlar, dernek veya vakıflarla işbirliği yapabilir.

MADDE - 21 Derneğin Gelirleri

a- Üye giriş aidatı 10 TL, üye aidatı aylık 1 TL yıllık 12 TL’dir. Üye aidatlarını belirleme yetkisi Genel Merkez Genel Kurulundadır.
b- Dernekçe belirlenen Balo-Eğlence-Müsamere-Konser-Spor müsabakaları Konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c- Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
d- Bağışlar –Teberrular,
e- Tüm Gelirler alındı belgesi karşılığında alınır ve gelir-gider defterine usulüne uygun olarak işlenir.
f- Dış Ülkelerde ki gerçek ve tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım almak için İçişleri Bakanlığından izin alınır.
g- Yukarıdaki kıstaslar Şubelerimiz için de geçerlidir.
h- Dernek Kasalarında dernek gelirlerinin toplamasında kullanılacak alındı belgeleri hakkında yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen tutardan fazla para bulunduramaz. Şubeler de aynı miktarda para bulundurabilir. ı- Şubeler topladıkları aidatların %10 unu genel merkeze gider makbuzu ile öderler. Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde ettikleri gelirler kendilerine aittir. Genel merkez şubelerden alınan %10 un dışında kendi üyelerinden aidat ve yardımseverlerden bağış ve teberru alır.Sosyal ve kültürel etkinliklerden de gelir elde eder, Genel merkez şubelerden aldığı %10 aidat gelirini şubenin ihtiyacı durumunda iade edebilir.

MADDE - 22 Defter ve Kayıtlar

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
A-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
B-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(A) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Dernek Aşağıdaki Noterden tasdikli defterleri tutar.
a- Üye kayıt Defteri:Derneğe girenlerin kimlikleri derneğe giriş ve çıkış tarihleri aylık ve yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
b- Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararlarının bu deftere tarih ve sayı sırası ile yazılır ve kararlarının aslı Başkan ve Üyelere imzalatılır.
c- Gelen Evrak Defteri: Gelen ve Gönderilen evrak tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Gelen evrakların ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır
d- Gelir Gider Defteri: Dernek namına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli biçimde bu deftere yazılır.
e- Bütçe,Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Yapılacak çalışmaların bir Yıllık Gelir ve Gider tahminleri geçen yılın bütçesinin kesin gider ve gelirleri her mali yıl sonunda Derneğin alacakları borçları ve varlığı kaydedilir. Dernek Gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin Resmi olanları kullanılır. 2908 Sayılı Kanunun hükümlerine göre hareket edilir. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Yönetim Kurulu tespit eder ve mahalli amire bildirir.

MADDE - 23 Tüzük Değişikliği

Olağan ve olağan üstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri veya ilave maddeler üyelere ve şubelere duyurulmak suretiyle tüzük değiştirilir.Tüzük değişikliği için genel kurul toplantısına katılanların 2/3 oyu yeterlidir.

MADDE - 24 Derneğin İç Denetim Şekilleri

Derneğin iç Denetimi; Dernekler Kanununu ve Dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğünde yeteri açıklama bulunmayan hallerde bu eksiği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp Genel Kurulun onayından geçirilmek sureti ile yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarabilir.

MADDE - 25 Derneğin Feshi

a- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir.Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’nün toplantıya katılması şarttır.
b- Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için iş bu Tüzüğün 9.Maddesine göre üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak Genel Kurul Üye sayısı ne olursa olsun feshi görüşülebilir. Feshi kararı hazır bulunan üyelerin 2/3 ekseriyeti ile verilir.
c- Derneğin Feshi Yönetim Kurulu tarafından en geç beş gün içinde Mülki Amire bildirilir. Tavsiye ve intikal hükümet komiseri ve Maliye temsilcisi gözetiminde yapılır. Fesih kararı ile birlikte Derneğin para ve malları Kastamonu İl Özel İdaresine bırakılır.

MADDE - 26 Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.
Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE - 27 Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu: 5 Asil 5 Yedek Üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Disiplin kurulu Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, Genel Merkez ve Şube Üyelerinin haklarında yapılan suç duyurularını inceler. Dernek Tüzüğüne aykırı durumları tespit ettiği konular hakkındaki kararlarını en geç Bir ay içinde sonuçlandırır. Disiplin Kurulu almış olduğu kararları bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu konuda bir karara varır. M.Y.K üyelikten çıkarma kararına karşı Genel Kurula itirazda bulunabilir.Diğer kararlar kesindir.

MADDE - 28 Danışma Kurulu

Danışma Kurulu: 20 Asil 20 Yedek Üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Danışma Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan bir Başkan yardımcısı bir sekreter seçer. Danışma Kurulu üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine verilen çalışmalarla ilgili raporları görüşür gerekirse Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Danışma Kuruluna; Dernek kurucuları, Dernek Yönetiminde geçmişte görev yapanlar Dernekçilikte tecrübeli olanlar ve derneğe büyük katkıda bulunanlar ile üst bürokrat görevlerinden emekli olanlar arasından seçilmesine özen gösterilir.

MADDE - 29 Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulu; Şube programlarını görüşür ve Genel Merkez ile Şubelerin uyum içinde çalışmalarını temin eder. Başkanlar Kurulundaki tüm üyelerin toplantıya katılmaları zorunludur. Mazeretsiz katılmazlık yapamazlar. Başkanlar Kurulu karar mercii olmayıp, istişari bir kuruldur. Başkanlar Kurulu genel merkez icra kurulu üyeleri (Genel başkan, Genel başkan yardımcıları, genel sekreter, genel muhasip), şube yönetim kurulu başkanlarından oluşur.
Başkanlar Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Her toplantıda hazirun cetveli imzalanır ve tutanak tutulur. Başkanlar Kurulu toplantısına mazeretsiz üst üste 3 kez katılmayan üye hakkında disiplin soruşturması yapılır.

MADDE - 30 Son Hükümler

a- Dernek, Yöneticilerin ve üyelerin 5253 sayılı Dernekler Yasasında sayılan Yasal faaliyetlerde bulunmakta. Dernek Merkez ve Şubelerinde silah bulundurma yasağına uymakta izne bağlı faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlama kurallarına uymakta çok hassas ve dikkatli davranır.

b- Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernek yasası ile Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır.

MADDE - 31 Derneğin Kurucuları

1-Yavuz BALLIK - Bebek Çamlıbahçe Vezirköprü Sk. Mine Apt.No:8/6 İST.
2-Yavuz YAMAN - Bomonti İzzet paşa cd. No:22/11 İST.
3-Sabri TIĞLI - Buhar Sk.32/8 Kartaltepe Bakırköy/İST.
4-Sabahattin ÇELENLİGİ - Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sk.No:5/12Beşiktaş/İST.
5-Demir ÜLKÜ - Abbas Ağa Mh.Sallamece Sk.No.27 İST.
6-Enver TURAN - Uzun Çayır Sk. 16/14 Göztepe/İST.
7-Kadir BİLİCİ - Göztepe Kayışdağı Cd. Gazi Muhtar Paşa Sk. İST.

MADDE - 32 Geçici Madde

İş bu tüzük 32 maddeden ibaret aşağıda isimleri geçen kurul tarafından hazırlanıp tüzük değişiklik önerisi olarak genel kurula sunulmuştur. Dernek büyük genel kurulunca kabulü tarihinde yürürlüğe girer ve derneğin organları tarafından uygulanır.